13-03-2017 - Bomenkader door de gemeenteraad vastgesteld.

Vorige pagina

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 9 maart 2017is een nieuw Bomenkader vastgesteld. Het stuk is te lezen op www.almere.nl/bomenkader .

 
Aan het tot stand komen van het bomenkader is veel vooraf gegaan: wandelingen met ambtenaren, discussieforum op de website van de gemeente en tot slot een "dialoog met de stad". Het resultaat van dat alles is het Bomenkader dat de oude bomennota uit 2007 vervangt. Natuurlijk staan daar veel nieuwe zaken in, vooral gericht op participatie van de bewoners die mogen meedenken, meepraten en zelfs meebepalen als het om de bomen in hun straat gaat. Maar het achterliggende beleid is, vergeleken met de oude bomennota, onveranderd: de gemeente streeft nog steeds naar een zodanig bomenbestand dat de bomen ongestoord oud (en dus groot) kunnen worden. Dat klinkt op zich niet slecht, maar rekening houdend met de eisen een grote boom aan zijn groeiplaats stelt betekent het onvermijdelijk dat heel veel bomen uit het straatbeeld zouden verdwijnen.
 
Tijdens de eerste behandeling in de raad is dit punt door ons als belangrijkste tekortkoming naar voren gebracht. Het heeft geleid tot een amendement op de oorspronkelijke tekst van GroenLinks, mede ingediend door D66. Het amendement stelt dat "de bestaande groenstructuur naar alle redelijkheid wordt behouden, zodat de samenhang en het groene karakter van de wijk niet wordt verstoord". Het geeft geen volledige garantie dat de gemeente niet met grootschalige kapplannen komt, maar met wat inzet van de bewoners zelf kunnen zij in elk geval met een beroep op deze toevoeging het groen in hun straat in belangrijke mate behouden.
 
Hoewel de PVV het amandement eigenlijk niet ver genoeg vonden gaan steunden zij het uiteindelijk wel waardoor het met een behoorlijke meerderheid in de raad (21-14) werd aangenomen. Tegenstemmers waren de PvdA die er vertrouwen in heeft dat met de beschreven participatie alles opgelost wordt, en de VVD, vermoedelijk vanwege de meerkosten die verbonden zijn aan het frequenter onderhouden en vervangen van kleinere bomen. Tegenstemmer was ook Leefbaar Almere. Zij vinden dat als alle bewoners van een straat (of een grote meerderheid daarvan) geen bomen willen die dan ook moeten verdwijnen. Zoals o.a. in de Bouwmeesterbuurt is gebeurd waar in een straat alle bewoners op één na geen bomen wilden. Die dus zijn gekapt.
 
Bij de stemming voor het geamendeerde Bomenkader lagen de verhoudingen weer anders: alle partijen stemden vóór, met uitzondering van de PVV. Zij zien liever een formele kapverordening met de mogelijkheid voor juridisch bezwaar en beroep. Maar daar zitten de meeste partijen niet op te wachten.
 
Overigens is in het Bomenkader wel een "Bomencommissie" opgevoerd. Wat daarvan de precies taken en rollen worden in mogelijke bezwaarprocedures moeten we nog even afwachten. Dat wordt door de gemeente binnen enkele maanden ingevuld. Daar blijven we dus alert op.