04-09-2016 - Motie en Burgeractiviteit

Vorige pagina

In de maand juli zijn de door ons ingediende motie en burgeractiviteit over het behoud van bomen bij groot onderhoud in de gemeenteraad behandeld.
 
De behandeling van de motie duurde slechts kort. Dat gold overigens voor de meeste moties die op de motiemarkt waren ingediend. Wat teleurstellend voor de indieners. Op één na werden ook alle moties door de raad niet overgenomen. Nog teleurstellender.
 
Dat gold ook voor onze motie. Bijna alle fracties gingen mee in de toezegging van het college dat deze zaken zouden worden meegenomen in de al eerder toegezegde bomennota of bomenkader. Wel bleek uit de discussie met de wethouder dat het stuk in een nog wel erg primordiaal stadium verkeerde; eigenlijk moest er nog aan begonnen worden. Daar namen enkele fracties (met name GroenLinks) geen genoegen mee. Uiteindelijk werd de wethouder de toezegging ontfutseld dat het nieuwe bomenkader uiterlijk in december 2016 aan de raad zal worden voorgelegd. En inmiddels is een plan van aanpak aan de raad gepresenteerd (zie bijlage) dat donderdag 8 september op de politieke markt zal worden besproken.
 
De behandeling van ons burgerinitiatief duurde wat langer: daar had de griffie maar liefst een heel uur voor uitgetrokken. Tijdens de discussie met de raad werd duidelijk dat de meeste fracties in grote lijnen met onze ideeën over de omgang met de bomen in Almere instemmen. Daar kan de wethouder bij het opstellen van het bomenkader in elk geval rekening mee houden. 
Mocht je belangstelling hebben voor het verloop van de discussie: je kunt de videao van de sessie downloaden op https://goo.gl/FU3nYf . Google waarschuwt dat het bestand te groot is om het op virussen te controleren, maar je kunt het veilig downloaden en bekijken. De video duurt 55 minuten.

Bijlage(n):